Influencer-ile

Nõuded ja soovitused koostööks tervishoiu-, wellness- ja iluteenuseid pakkuvate ettevõtetega.

Reklaamiks loetakse ka mõjuliidri tehtud postitust, mis tutvustab või esitleb postituses käsitletud toodet, kaubamärki, teenust või üritust eesmärgiga suurendada selle populaarsust ning selle läbi ka müüki.

Mõjuliidrina tuleb teada, et ka sotsiaalmeedias avalikustatavale reklaamile kehtivad kõik reklaamiseadusest tulenevad nõuded ja piirangud.

Sotsiaalmeedias reklaampostitus tehes on soovitatud selle alguses märgistada selgelt, et tegemist on reklaamiga. Reklaami märgistamiseks võib lisada postitusele märge “paid partnership” või kasutada teemaviidet #reklaam.

Tervishoiuteenuste reklaam

Tervishoiuteenuse reklaam on reklaamiseaduse § 22 kohaselt keelatud. Tervishoiuteenust ja tervishoiuteenuse osutajat käsitatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse tähenduses ning kunstlikku viljastamist käsitatakse kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse tähenduses. Tervishoiuteenuse reklaamile on sätestatud aga teatavaid erisusi st, et teatud juhtudel ei ole tegemist tervishoiuteenuse reklaamiga.

Tervishoiu teenuse reklaamiks ei loeta

  • teavet tervishoiuteenuse osutaja nime, tööaja, tegevuskoha, eriala ja tervishoiutöötaja nime, eriala, akadeemilise kraadi ja kontaktandmete kohta ning osutatavate tervishoiuteenuste loetelu;
  • tervishoiuteenuse osutaja poolt oma töö tutvustamist ajakirjanduses;

Kõik need punktid kehtivad ka mõjuliidrite poolt edastavale reklaamteatele. Tervishoiuteenust tutvustades võib kasutada teenusepakkuja (ettevõtte) nime ning loetleda pakutavaid teenuseid. Samuti võib lisada ettevõtte kontaktandmed (nt suunata ettevõtte Instagrami kontole) ning viidata tegevuskohale.

Tervishoiuteenuse osutaja kohta avaldatavas teabes peab sisalduma tervishoiuteenuse osutaja tegevusloa number. Tuletame meelde, et nõue kehtib ka sotsiaalmeedias (näiteks ka koostööna edastatava teabe korral).

Siinjuures tuleb alati arvestada, et igasuguste reklaamväidete tõelevastavuse tõendamise kohustus on vastavalt reklaami avalikustajal, tellijal või teostajal. Alati kooskõlasta reklaami sisu vastava asutuse eksperdiga.

Ilukliinikute reklaam

Enne koostööd veendu, kes on teenuse osutaja – kas tal on meditsiiniline haridus? Kas antud protseduuri läbiviimiseks peab olema meditsiiniline haridus või piisab ka vastavast väljaõppest?

Uuri välja, millised on protseduuri võimalikud kõrvaltoimed (lühiajalised, pikaajalised) ning kellele on teenus vastunäidustatud.

Mõjuliidrina ei ole võimalik oma jälgijaskonda konsulteerida või probleemi põhjust määrata. Võimalusel tuleks edastada tekkivad lisaküsimused otse teenusepakkujale, et tema saaks neile otse vastata ning vajadusel kutsuda inimene protseduurieelsele konsultatsioonile.

Toidulisandite reklaam

Toidulisandi reklaam ei tohi väita ega jätta muljet, et kaubal on eriomadused, kui sellised omadused on iseloomulikud kõigile samalaadsetele kaupadele (RekS § 3 lg 4 p 16). Samuti ei tohi reklaamides esitada valeteavet ega jätta näiteks põhjendamatult muljet, et esitataval teabel on teaduslik alus (RekS § 3 lg 4 p 11 ja p 14). Teaduslike uuringute olemasolul on soovitatav neile teksti lõpus viidata.

Toidulisandi või ka heaoluteenuse reklaam ei tohi viidata kauba või teenuse haigust, talitlushäireid ega väärarendeid ravivale, leevendavale või tõkestavale omadusele, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel (RekS § 3 lg 4 p 17). Nimetatud punktiga on silmas peetud tarbija adekvaatset teavitamist kauba või teenuse kindlatest omadustest. Keeld puudutab näiteks toidukaupade ja erinevate tervisetoodete/toidulisandite reklaami, mida tarbija kaitsmise huvides ei tohi siduda haiguse ennetamisega, tõkestamisega, leevendamisega ega ravimisega.

 

The Wellness Agency

Reklaamiseadus

Kontaktid

E-mail: info@twa.ee